Platform

Multidisciplinair forum van voedingsbedrijven en technologieaanbieders

Doel

De platformwerking focust op een collectieve bedrijfsbenadering via sensibilisatie, nodenexplicitering, innovatiestimulering, kennisverwerving, kennistransfer en partnermatching. Daarnaast wordt ook ingezet op een individuele bedrijfsbenadering via individuele adviesverlening, partnermatching, het uitwerken en begeleiden van een implementatiestrategie en het initiëren van bedrijfsspecifieke innovatietrajecten. De doelstelling is om via het platform ervaringen uit te wisselen tussen de voedingsbedrijven enerzijds en de technologiebedrijven anderzijds maar ook tussen de voedingsbedrijven onderling, om te komen tot antwoorden op en oplossingen voor specifieke uitdagingen en opportuniteiten.

Aanpak

Innovatieplatform - collectieve bedrijfsbenadering

 • Sensibilisering en nodenexplicitering
  • Bedrijfsbezoeken, brainstormsessies
  • Aantonen mogelijkheden en beperkingen innovatieve technologieën met benchmarking t.o.v. bestaande technologieën
  • Naast het detecteren van concrete noden zal ook nagegaan worden wat de drempels zijn voor de adoptie of implementatie van bestaande en innovatieve technologieën en hoe deze drempels verlaagd kunnen worden om zo te komen tot concrete implementaties.
 • Kennisverwerving en kennisverspreiding
  • Technology watch, screenen wetenschappelijke literatuur, aanbod technologieleveranciers
  • Organiseren van opleidingen, studiedagen en workshops
 • Partnermatching en netwerking
  • Sectoroverschrijdende aanpak: bruggen bouwen tussen voedingsbedrijven en technologieaanbieders

Bedrijfsspecifieke adviesverlening

Via een technologisch aanspreekpunt zal advies gegeven worden bij concrete technologische vragen van individuele bedrijven. Deze adviesdienst zal door zijn meer bedrijfsspecifieke werking typisch ook zorgen voor eerder rechtstreekse kennis- en technologie overdracht naar bedrijven. Het spreekt voor zich dat de geleverde adviezen confidentieel behandeld zullen worden. Toch kunnen de opgedane ervaringen en de algemene thema’s van de geleverde adviezen als input dienen voor de ruimere kennisverspreidingsactiviteiten (zoals onder meer de organisatie van opleidingen, workshops, …). Afhankelijk van de specifieke vraag/nood/opportuniteit voor het voedingsbedrijf, zijn er verschillende mogelijkheden om tot concrete implementaties te komen. De meest eenvoudige oplossing (voor eenvoudige vragen) ligt in de verwijzing naar een technologiepartner (leveranciers of integratoren). Bij meer complexe uitdagingen zullen (al dan niet gesubsidieerde) projecten met kennispartners geïnitieerd worden om een antwoord te bieden op de bedrijfsspecifieke uitdaging. 

Uitvoerders

Flanders’ FOOD 

MeBioS – KU Leuven

Imec 

Deelnemen

Het project start op 1 februari 2016 en loopt tot 31 januari 2020 (projectduur 4 jaar), tot die tijd is steeds een deelname mogelijk. Om deel te nemen volstaat het lid te zijn van Flanders' FOOD en uw deelname te bevestigen aan de projectcoördinator (Veerle De Graef - veerle.degraef@flandersfood.com).